Economia

În cadrul comunei funcţionează o brutărie, o fabrică de paste făinoase, trei tâmplari, o societate de prefabricare a materialelor de construcţii. Deasemeni există pe raza comunei o fermă agricolă specializată în obţinerea materialului săditor pomicol. Lacul de acumulare construit în anul 1978 asigură apa potabilă pentru oraşul Zalău şi Şimleul Silvaniei.
 
Agricultura
Comuna Vîrşolţ deţine o suprafaţă administrativă de 3181 ha, din care 785 ha intravilan şi 2396 extravilan. Terenurile arabile sunt cultivate cu: grâu, porumb, floarea soarelui.
Suprafaţa teritorial administrativă se compune din: agricol 2383 ha, arabil 1676 ha, păşuni 405 ha, fâneţe 202 ha, păduri 412 ha, livezi 8 ha, vii 92 ha, luciu de apă 104 ha, teren neproductiv 83 ha, necesar împădurire 20 ha.

Principala activitate care se derulează în localitatea Vîrşolţ este legată direct de resursele din acest teritoriu.

 

Producţia vegetală
În comuna Vîrşolţ se cultivă în special porumb, grâu şi floarea soarelui, pe o suprafaţă de 891 ha, după cum reiese urmează: porumb 520 ha, grâu 299 ha, orz 52 ha, orzoaică 20 ha.

 

Zootehnia
Locuitorii comunei Vîrşolţ se îndeletnicesc şi cu creşterea animalelor. Păşunile şi fâneţele constituie resurese principale ale zootehniei private. Efectivul de animale pe categorii în comuna Vîrşolţ se prezintă astfel: păsări 9200, caprine 23, cabaline 187, bovine 296, porcine 1000, ovine 513, familii de albine 275, iepuri de casă 93.

 

Silvicultura
Zona împădurită deţinută de comuna Vîrşolţ se întinde pe o suprafaţă de 412 ha, aceasta asigurând producţia de plante medicinale, fructe de pădure şi ciuperci.

 

Pomicultura, viticultura, legumicultura
În anul 1998 producţia de fructe a fost scăzută din cauza lipsei de tratamente necesare, cât şi a calamnităţilor naturale care au influenţat producţia, obţinându-se doar 160 to.

Pomicultura comunei Vîrşolţ se întinde, astfel:

► măr 2200 bucăţi roditoare;
► prun 12505 bucăţi roditoare;
► cireş 1450 bucăţi roditoare;
► păr 370 bucăţi roditoare;
► cais 210 bucăţi roditoare;
► piersic 2460 bucăţi roditoare.

Sectorul viticol se întinde pe o suprafaţă de 56 ha cu vie hibridă. În anul 1998 producţia de struguri din comună a fost bună având o recoltă de 200 to.

Legumicultura se găseşte pe o suprafaţă de 20 ha din care:

► tomate 10ha;
► varză 10 ha.

 

Piscicultura
Pe raza comunei Vîrşolţ există lacul de acumulare Vîrşolţ administrat de Asociaţia Pescarilor şi Vânătorilor Sălaj.

 

Comerţ şi servicii
Structura pe ramură a agenţilor economici privaţi este determinată de activităţile comerciale. În regiune există posibilitatea ca aceste activităţi să se îndrepte mai mult spre producţie şi servicii.
Comerţul a avut o evoluţie explozivă, fiind singura ramură economică cu evoluţie ascendentă în condiţiile în care celelalte ramure economice, atât agricultura cât şi industria au cunoscut grave fenomene de recesiune.

 

Turism
Relieful, peisajele, punctele istorice şi alte zone cu amprentă turistică pot duce la dezvoltarea tuturor formelor de turism şi, implicit, la creştera şi dezvoltarea acestei regiuni prin investiţii economice multiple . În Vîrşolţ are în construcţie un motel.
În comună se găsesc următoarele obiective turistice:
► Biserica Reformată Recea (turn de lemn, monument istoric categoria B, clopotul datează din anul 1600)
► Lacul de acumulare Vîrşolţ;
► Beciuri (crame).