Analiza SWOT

În urma analizei SWOT s-au identificat trei principii prioritare care ar trebui să stea la baza elaborării strategiei în vederea dezvoltării durabile, şi anume:

 Viata economică a comunei Vîrşolţ, trebuie redresată şi dezvoltată în toate domeniile sale: agricultură, zootehnie, industrie, comerţ şi silvicultură.
Autoritatea publică locală va trebui să investească pentru redresarea vieţii economice a comunei, care trebuie să fie prioritatea numarul unu, deoarece aceasta produce cele mai mari efecte benefice.
► Infrastructura necesită îmbunătăţirii continuu, de aceea investiţiile trebuie făcute după anumite criterii economice astfel încât să producă beneficii: siguranţa şi securitatea locuitorilor comunei împotriva calamităţilor; raportul valoare investiţie / efecte economico-financiare produse; raportul valoare investiţie /numarul beneficiarilor.
► Un alt punct important pentru creşterea atractivităţii comunei îl constituie facilităţile culturale şi de agrement pe care le oferă sau pe care ar putea să le ofere comuna Vîrşolţ, astfel încât confortul social al locuitorilor să fie îmbunătăţit. Complementar acest lucru va creşte şi atractivitatea turistică a comunei.

 

AGRICULTURA, SLVICULTURA ŞI DEZVOLTARE RURALĂ

Puncte tari

► Existenţa suprafeţelor de teren propice dezvoltării activităţilor cu specific agricol;
► Existenţa culturilor de cereale şi legume;
► Existenţa pomiculturii;
► Populaţia deţine păsări şi animale;
►Zonă ecologică.

Puncte slabe

► Slaba dotarea tehnică a tuturor sectoarelor din zootehnie si agricultură;
► Lipsa resurselor materiale care să faciliteze angajarea specialiştilor în agricultură în domeniul rural (slaba eficienţă economică a exploatărilor agricole nu permite angajarea în totalitate a specialiştilor existenţi);
► Promovarea insuficientă a zonei şi a produselor specifice;
► Diversificarea slabă a activităţilor economice;
► Lipsa echipamentelor de irigaţii;
► Deficitul fondurilor financiare pentru modernizarea şi popularea infrastructurii zootehnice;
► Accesul redus la informaţii şi servicii de consultanţă datorită numărului mic de posturi alocate pentru aceste tipuri de servicii;
► Insuficienţa activităţilor şi serviciilor generatoare de venituri specifice zonei urbane.

Oportunități

► Creşterea veniturilor populaţiei din agricultura în special din agricultură, legumicultură, pomicultură, apicultura etc;
► Valorificarea potenţialului tradiţional;
► Existenta cadrului legislativ pentru înfiinţarea şi dezvoltarea exploataţiilor agricole;
► Existenta Planului Naţional Strategic pentru Dezvoltare Rurală;
► Aprobarea Programului Naţional - Cadru de Restructurare şi Modernizare a unor unităţi de profil zootehnic şi din industria alimentara;
► Sprijinul oferit de Oficiul Judeţean pentru Consultanţă Agricolă din judeţul Sălaj cu privire la accesarea fondurilor europene.
► Existenţa cadrului legislativ pentru înfiinţarea şi dezvoltarea exploataţiilor agricole.

Amenințări

► Concurenţa importului de produse agroalimentare de pe piaţa UE;
► Cadrul legislativ instabil;
► Lipsa unui cadru legal pentru protejarea producţiei agricole interne;
► Slaba informare a agricultorilor cu privire la normele europene;
► Cunostinţe insuficiente legate de elaborarea şi administrarea proiectelor finanţate din Fondurile Structurale FEADR.

 

INFRASTRUCTURĂ ŞI MEDIU

Puncte tari

► Existenţa reţelei de electricitate în procent de 100%;
► Existenţa sistemului de alimentare cu apă potabilă;
► Drum asfaltat
► Existenţa reţelei telefonie fixă;
► Existenţa reţelei de telefonie mobilă;
► Utilizarea redusă a pesticidelor şi îngraşămintelor;
► Oraşe importante apropiate: Zalău, Şimleu Silvaniei;
► Căi de acces: E 81, DN 1H, DJ 108 G, DC 74.

Puncte slabe

► Dotarea necorespunzatoare cu echipamente;
► Inexistenţa unei reţele de canalizare şi a unei staţii de epurare şi tratare a apelor reziduale;
► Inexistenţa sistemului de alimentare cu gaz metan;
► Inexistenţa modernizării drumurilor, a intersecţiilor şi a staţiilor de autobuze;
► În prezent nu există depozit de deşeuri menajere, existând pericolul poluării cu deşeuri depozitate în locuri neadecvate, neamenajate acestui scop;
► Neefectuarea de lucrări de stabilizare în zonele care prezintă pericole de alunecări de teren;
► Educaţia ecologică este superficială.

Oportunități

► Modernizarea străzilor comunale;
► Realizare reţea de canalizare şi staţie de epurare şi tratare a apelor reziduale;
► Realizarea şi extinderea reţelei de alimenate cu apă potabilă;
► Realizarea sistemului de alimentare cu gaz metan;
► Organizarea sistemului de colectare selectivă a spaţiului de depozitare temporară şi transportul deşeurilor;
► Realizarea aleilor pietonale;
► Dotări pentru intervenţii în caz de situaţii de urgenţă.

Amenințări

► Lipsa resurselor financiare pentru finanţarea şi co-finanţarea proiectelor prin Fonduri Structurale;
► Lipsa informaţiilor legate de normele europene de mediu în rândul micilor întreprinzători;
► Cunoştinţe insuficiente legate de elaborarea şi administrarea proiectelor finanţate din Fondurile Structurale pentru proiecte de infrastructură şi mediu;
► Mentalitatea de indiferenţa faţă de protecţia mediului.

 

ECONOMIC

Puncte tari

► Potenţial existent pentru obţinerea de produse ecologice;
► Tradiţii locale în cultivarea plantelor şi creşterea animalelor;
► Existenţa întreprinzătorilor locali;
► Existenţa resurselor naturale care pot fi exploatate organizat.

Puncte slabe

► Inexistenţa investiţiilor străine;
► Unităţi industriale insuficente;
► Inexistenţa unităţilor de prestări servicii şi reparaţii;
► Lipsa resurselor financiare la nivel local pentru sprijinirea şi/sau promovarea unor investiţii;
► Lipsa unui sistem de sprijin pentru implementare noţiunilor de marketing;
► Slaba implementare a sistemului de asigurare a calităţii producţiei şi produselor;
► Slaba preocupare pentru introducerea noilor tehnologii şi pentru activitatea de cercetare-dezvoltare;
► Slaba informare cu privire la normele europene.

Oportunități

► Dezvoltarea canalizării şi a staţiei de epurare şi tratare a apelor reziduale;
► Existenţa resurselor locale, puţin sau necorespunzător valorificate în prezent;
► Programe guvernamentale pentru sprijinirea iniţiativelor locale, în special în domeniul dezvoltării agriculturii, zootehniei şi a infrastructurii aferente;
► Reconversia unor capacităţi, în special agricole, spre arii de productivitate adaptate condiţiilor locale;
► Creşterea asistenţei financiare din partea Uniunii Europene pentru IMM-uri, prin Fondurile Structurale;
► Diversificarea programelor naţionale de sprijin pentru IMM, acordarea de granturi;
► Posibilitatea accesării creditelor cu dobândă subvenţionată pentru crearea de noi locuri de munca în mediul rural;
► Existenţa programelor guvernamentale de susţinere a sectorului IMM;
► Disponibilitatea de a incheia relaţii de parteneriat a autorităţilor locale, cu investitori locali sau străini;
► Prezenţa în zonă, activitatea şi deschiderea la incheierea de parteneriate a unor organizaţii neguvernamentale care au capacitatea să atragă fonduri extrabugetare.

Amenințări

► Instabilitatea legislativă;
► Interes redus al investitorilor pentru demararea de afaceri în comună, datorită infrastructurii fizice şi sociale neadecvate, raportat la potenţialul comunei;
► Lipsa de receptivitate şi flexibilitate a populaţiei locale la cerinţele pieţei care determină decalaje economice mari, greu de recuperat;
► Oferte de creditare greu accesibile (garanţii mari) şi rata ridicată a dobânzii;
► Nivelul scăzut al taxelor şi impozitelor locale;
► Reducerea ponderii populaţiei active şi îmbătrânirea acesteia;
► Scăderea continuă a producţiei prin scăderea productivităţii muncii;
► Creşterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra pieţei muncii, economiei locale şi asistenţei sociale în perspectivă.

 

EDUCAŢIE ŞI CULTURĂ

Puncte tari

► Existenţa a trei şcoli şi două grădiniţe;
► Existenţa unui laborator şcolar;
► Existenţa a două cămine culturale;
► Existenţa bisericilor pe raza comunei Vîrşolţ.

Puncte slabe

► Populaţia şcolarizată în învăţământul primar şi gimnazial este diminuată datorită scăderii demografice a populatiei;
► Insuficienţa cuprinderii şcolarilor în învăţământul liceal datorită inexistenţei unui liceu;
► Nivelul relativ redus al pregătirii şcolare şi, respectiv, profesionale a majorităţii locuitorilor.

Oportunități

► Construirea unei baze sportive;
► Reabilitarea şi modernizarea şcolilor din satele Vîrşolţ şi Recea;
► Construcţie creşă în sat Vîrşolţ;
► Construcţia unei săli de sport în cadrul şcolilor;
► Dotarea cu mobilier a şcolilor;
► Amenajarea unui centru de joacă şi recreere pentru copiii comunei.

Amenințări

► Scăderea gradului de instrucţie şcolară a populaţiei tinere;
► Scăderea natalităţii datorită nesiguranţei zilei de mâine;
► Creşterea negativă a sporului migratoriu;
► Accentuarea procesului de îmbătrânire a populaţiei.

 

RESURSE UMANE - PIAŢA MUNCII

Puncte tari

► Populaţie echilibrată;
► Forţă de muncă disponibilă pe mai multe categorii;
► Rata infractionalitatii extrem de redusă.

Puncte slabe

► Spor natural negativ şi migrarea tinerilor spre centre urbane mai mari sau în străinătate;
► Gospodării răsfirate şi izolate;
► Lipsa locurilor de muncă în industrie în cadrul localităţii;
► Adaptarea mai lentă a populaţiei urbane mature şi vârstnice la schimbările şi provocările lumii actuale, în general, şi la fenomenul mobilităţii şi reconversiei profesionale, în special;
► Migrarea persoanelor tinere spre mediul urban şi străinatate, mai cu seama a celor cu pregatire profesionala înaltă;
► Capacitatea financiară relativ scazută a locuitorilor zonei.

Oportunități

► Posibilitatea accesării unor programe de finanţare guvernamentale pentru reconversie profesională şi crearea de noi locuri de muncă pentru şomeri;
► Fondurile comunitare puse la dispoziţie dupa ianuarie 2007 în domeniul social;
► Existenţa strategiei naţionale antisărăcie;
► Existenţa unor exemple de succes ale unor localnici cu initiaţivă;
► Gradul redus de ocupare profesională, deci poteţtial important al forţei de muncă locale, la salarii competitive la nivel regional;
► Gradul relativ redus de inadaptare sociala a locuitorilor comunei;
► Implicarea autorităţilor locale în problemele comunităţii.

Amenințări

► Scăderea numărului persoanelor calificate prin ieşirea acestora din viaţa activă;
► Creşterea somajului în rândul tinerilor absolvenţi;
► Migrarea populaţiei;
► Creşterea ponderii muncii la negru cu efecte negative asupra pieţei muncii, economiei locale şi asistenţei sociale în perspectivă;
► Estomparea tradiţiilor locale odata cu trecerea timpului.

 

TURISM

Puncte tari

► Aşezare geografică propice dezvoltării turismului;
► Obiectivele istorice prezente;
► Cadru natural deosebit;
► Existenta unei arii întinse de păduri;
► Posibilitatea de a face trasee turistice în aproiere.

Puncte slabe

► Resurse financiare insuficiente, investiţii autohtone reduse;
► Zona de agrement este lipsită de modernizarea drumurilor şi dotarea tehnico-edilitară a acesteia;
► Pregatire profesională de slabă calitate în domeniul serviciilor turistice;
► Lipsa de preocupare a cetăţenilor;
► Lipsa resurselor financiare ale autorităţilor locale privind conservarea mediului;
► Inexistenţa unor forme de promovare a comunei pentru creşterea numărului de turişti pe teritoriul acesteia.

Oportunități

► Îmbunătăţirea condiţiilor infrastructurii fizice si de utilităţi;
► Încurajarea unor noi forme de turism (de agrement, ecologic, sanitar);
► Disponibilitatea unor resurse suplimentare posibil a fi accesate prin utilizarea programelor de finanţare ale Uniunii Europene;
► Concesionare de clădiri şi terenuri;
► Sprijin logistic, consultanţă şi facilităţi fiscale din partea Consiliului Local.

Amenițări

► Reacţia redusă a mediului local la schimbările şi provocările actuale, conducând la scâderea competitivităţii teritoriului comunei în favoarea altor teritorii considerate mai interesante de către turisti şi posibilii investitori;
► Nepromovarea zonei pentru atragerea turiştilor. 

 

SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Puncte tari

► Existenţa unei infrastructuri sanitare;
► Ponderea populaţiei cu nevoi de asistare este mică;
► Informarea operativă cu privire la formele de ajutor de stat;
► Program de finaţare guvernamental.

Puncte slabe

► Serviciile acordate sunt afectate de bugetul insuficient;
► Fonduri insuficiente destinate asistenţei medicale;
► Sistemul de ajutor social nu incurajează reintegrarea activă;
► Populaţia activă a migrat în străinătate şi copiii au ramas cu bunici sau la rude;
► Personal insuficient pentru asistenţă socială;
► Societatea civilă insuficient implicată;
► Informare insuficientă cu privire la alte fonduri sociale.

Oportunități

► Înfiinţarea şi dotarea corespunzatoare a centrelor medicale;
► Promovarea principiilor naturiste;
► Programe complexe de urmărire a stării de sănătate a populaţiei;
► Programe consistente destinate asistenţei sociale reale;
► Dezvoltarea economică a localităţii va permite mărirea fondurilor destinate asistenţei sociale;
► Politica socială sustinută din partea Uniunii Europene.

Amenințări

► Reacţie nefavorabilă la sistemul de norme sanitare impuse;
► Costurile ridicate pot conduce la renunţarea dotărilor;
► Pragul de rentabilitate depinde de numărul de persoane active asistate;
► Politici de specializare zonală a centrelor de asistentă sanitară.